fbpx

Wie zijn wij

 

Het adres van onze website is: https://uptone.be.

 

Artikel 1

 

De verkoop wordt door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. De verkoper acht deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de koper. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing.

 

Artikel 2

 

Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.

 

Artikel 3

 

De prijzen zijn vastgesteld af fabriek. Plaatsing wordt afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4

 

Alle goederen worden geleverd af fabriek en worden vervoerd op risico van de koper, ook wanneer is overeengekomen dat de verkoper voor het vervoer instaat.

 

Artikel 5

 

Alle leveringstermijnen zijn slechts opgegeven bij benadering en verbinden de verkoper niet. Laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract lastens de verkoper.

 

Artikel 6

 

De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot na volledige betaling ervan.

 

Artikel 7

 

In geval van wanbetaling heeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De koper is in dit geval schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 30% van de totale waarde van het contract wordt bepaald, onverminderd de mogelijkheid van de verkoper om de uitvoering van de overeenkomst na te streven en onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijke schade hoger mocht blijken dan het vastgestelde forfait van 30%.

 

Artikel 8

 

Iedere reclamatie of betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

 

Artikel 9

 

Al onze facturen zijn betaalbaar te Kortrijk, contant zonder korting.

 

Artikel 10

 

Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest mee van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

 

Artikel 11

 

In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

 

Artikel 12

 

In geval van betwisting zijn alleen het Vredegerecht te Kortrijk en de Rechtbanken te Brugge/Oostende bevoegd.

 

Artikel 13

 

Nutriliq kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade of productieverlies t.g.v. van een mankement of fout, zichtbaar of onzichtbaar, aan de geleverde installatie en/of software.

 

Artikel 14

 

De verkoper verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Enkel na goedkeuring van de koper of op vraag van wettelijke instanties kan informatie publiek gemaakt worden. Bij het uitvoeren van inspecties is het mogelijk dat de inspecteurs van Nutriliq vergezeld zijn van auditors, personen van BELAC en/of METROLOGIE in het kader van de erkenning onder accreditatie.

 

Artikel 15

 

In geval dat de levering van de goederen of een deel ervan niet kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de afgesproken levertijd door redenen buiten de verkopers controle, dan wordt de verkoper het recht gegeven om de goederen te bewaren op koste en risico van de koper. De verkopers plicht om zich aan het contract te houden zal volbracht geoordeeld worden wanneer de benodigdheden bewaard zijn geweest. De datum van de zendnota, opgesteld door de verkoper, zal beschouwd worden als de leveringsdatum. De datum van de zendnota zal beschouwd worden als de datum waarbij de betalingstermijn begint te lopen in overeenstemming met de verkopers betalingsvoorwaarden.

 

Gemaakt op 21/08/2022 – Uptone President Kennedypark 9D, 8500 Kortrijk

Scroll to Top